4EVERLIFFENET Spletna Trgovina 4EVERLIFFENET Spletna Trgovina Slovesnko English
4EVERLIFFENET Spletna Trgovina
   Nakupovalna košarica (0) 
Najdi artikel:   
SPLOŠNA PRAVILA IN POGOJI PODJETJA 4EVERLIFENET
Splošni pogoji poslovanja so sestavni del vseh naših aranžmajev in so splošno dostopni na spletni strani www.4everlifenet.com, kjer so tudi posebej označeni. Prav tako so dostopni vsem potnikom v poslovalnici Potovalne agencije 4everlifenet. Potnik je ob podpisu pogodbe seznanjen s splošnimi pogoji in navodili in z njimi nepreklicno soglaša. Prav tako so sestavni del pogodbe oz. napotnice/voucherja, ki jo skleneta Potovalna agencija 4everlifenet oz. pooblaščena agencija in potnik, ki se prijavlja za določen turistični aranžma. Splošni pogoji veljajo le za turistične aranžmaje, ki jih organizira Potovalna agencija 4everlifenet, razen v kolikor je izrecno navedeno, da veljajo tudi za prodajo aranžmajev drugih organizatorjev. V primeru, da je v posebnih pogojih poslovanja ali posameznem programu glede katerekoli točke splošnih pogojev in navodil določeno drugače, velja navedba oz. določilo, navedeno v programu. Šteje se, da je naročnik seznanjen z določili teh Splošnih pogojev in navodili ter da jih sprejema od trenutka, ko je telefonsko, po internetu ali osebno naročil storitev, ki je bila na voljo na spletni strani Potovalne agencije 4everlifenet ali v poslovalnici družbe.
CENE ARANŽMAJA, PRIJAVA IN VPLAČILA ARANŽMAJA
Cene za vse aranžmaje so navedene v valuti, ki pripada državi iz katere izhaja organizator potovanja in v slovenskih tolarjih in so izračunane po obračunskem tečaju podjetja  4EVERLIFENET Organizator si v skladu z Zakonom o obligacijskih razmerjih pridržuje pravico do spremembe objavljenih cen, če se spremeni tečaj referenčnih valut, na osnovi katerih je zaračunano potovanje, ali zaradi sprememb cen v tarifah prevoznikov, ki vplivajo na ceno potovanja.  Iz tega razloga soglasje kupca ni potrebno za zvišanje cene aranžmaja do 10 . Če pa podražitev preseže 10 , ima kupec pravico razdreti pogodbo brez plačila odpovednih stroškov.
Cena aranžmaja velja pod naslednjimi pogoji:
-  da potnik ob prijavi vplača 30 celotne vrednosti aranžmaja, manjkajočih 70 cene pa je treba plačati najmanj 15 dni pred potovanjem.
- da potnik ob rezervaciji na poizvedbo ali opcijo vplača akontacijo v višini  35,00 EUR in na dan potrditve rezervacije s strani organizatorja potovanja vplača v sladu z a.) točko.
Potovanje mora biti v celoti plačano najmanj 15 dni pred odhodom. V primeru nespoštovanja roka dokončnega plačila se potnik odpoveduje pravici do obresti na vplačano akontacijo. Obresti na vplačano akontacijo se obračunajo in izplačajo na zahtevo potnika. Če ni v programu drugače določeno, veljajo cene posameznega turističnega aranžmaja na osebo za nastanitev v dvoposteljnih sobah.Vsak otrok, ne glede na starost in višino popustov, mora biti naveden na potovalnem dokumentu in mora imeti veljavne dokumente, potrebne za državo v ali skozi katero potuje. V primeru, da otrok ni naveden na potovalnem dokumentu oz. voucherju se šteje, da otrok ni upravičenec iz pogodbe o potovanju.  V primeru telefonske prodaje turističnih aranžmajev se pogodba šteje za sklenjeno z dnem odobrene avtorizacije za plačilo s kreditno kartico s strani banke, oziroma v primeru dogovora o plačilu s položnico z dnem ko podjetje 4EVERLIFENET prejme plačilo na svoj račun, oziroma v primeru dogovora o plačilu v  poslovalnici podjetja 4EVERLIFENET z dnem plačila v poslovalnici.
OBVEŠČANJE POTNIKOV
Potniki so se dolžni glede obveznih zdravstvenih ter mejnih formalnosti za državo v ali skozi katero potujejo pozanimati pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (obvezna cepljenja, zdravstvena priporočila ipd.) oziroma Ministrstvu RS za zunanje zadeve (vizumi in druge mejne formalnosti).
REZERVACIJA NA VPRAŠANJE OZIROMA NA POIZVEDBO
V primeru, da podjetje 4EVERLIFENET ali organizator potovanja v trenutku sklenitve pogodbe o potovanju ne moreta dokončno potrditi rezervacije, se izvede rezervacija na vprašanje oziroma poizvedbo. V primeru, da je rezervacija na poizvedbo potrjena v roku 7 dni od sklenitve pogodbe o potovanju le ta potnika zavezuje. podjetje 4EVERLIFENET ima pravico  do povrnitve škode, ki nastane v primeru, da potnik odstopi od pogodbe. V  primeru takšnega odstopa od pogodbe veljajo pravila točke Odpoved potovanja. V primeru, da rezervacija na vprašanje ni potrjena se šteje pogodba o potovanju za nično. V primeru, da rezervacija s strani organizatorja potovanja, hotela, letalske družbe,.. ni bila potrjena si podjetje 4EVERLIFENET pridržuje pravico do povračila administrativnih stroškov v višini 12,00 EUR.
KATEGORIZACIJA IN OPIS STORITEV
Objekti v katalogih so označeni v skladu z uradno kategorizacijo države, v kateri se nahajajo, veljavno v času izdaje kataloga, z odstopanjem pol zvezdice navzgor ali navzdol. Prehrana, komfort in ostala ponudba so pod nadzorom krajevnih turističnih organizacij. Standardi turističnih ponudb med izbranimi cilji so različni in neprimerljivi. Organizator ne prevzema odgovornost za katerokoli pisno ali ustno informacijo, ki ni v skladu z opisi storitev v tem programu.
SPREMEMBA PROGRAMA
Organizator programa ima pravico do spremembe programa, če nastanejo izredne okoliščine, ki jih ni bilo možno predvideti, se jim izogniti ali preprečiti (glej točko VSEBINA ARANŽMAJA ).
Organizator lahko zamenja po pogodbi dogovorjeno nastanitev, kar se lahko zgodi šele na kraju samem, vendar le z nastanitvijo v objektu iste ali višje kategorije ter na lastne stroške. Letalski, ladijski prevoznik si pridržuje pravico do spremembe letalskega, ladijskega voznega reda, kar se lahko zgodi tudi tik pred odhodom.
ORGANIZATORJEVA PRAVICA DO ODPOVEDI
Organizator programa lahko delno ali popolnoma odpove program, če pred ali med njegovo izvedbo nastopijo izredne okoliščine, katerim se ni bilo možno izogniti ali jih preprečiti, in bi za organizatorja predstavljale upravičen razlog, da programa ne objavi ali zanj sprejeme rezervacijo, če bi le - te obstajale v času sklenitve pogodbe. Organizator lahko odpove aranžma tudi v primeru, če se ne prijavi minimalno število potnikov, predvideno za posamezno vrsto aranžmajev:
-  za aranžmaje s posebej najetimi letali (čarter) 80 zasedenost letala;
- za avtobusne aranžmaje 45 potnikov;
Organizator je kupce dolžan o tem obvestiti najmanj 7 dni pred začetkom izvedbe aranžmaja. V teh primerih organizator ne prevzema nikakršne obveznosti za nadomestilo škode kupcem, temveč kupcem vrne celoten vplačani znesek potovanja. Potniki v takem primeru nimajo pravice do povrnitve stroškov  vizumov ter cepljenj, zahtevanih po programu.
Za vsako spremembo že potrjene rezervacije, če je le ta še mogoča, organizator bremeni potnika 32,00 EUR po prijavi. Vsaka sprememba termina potovanja znotraj enega meseca do odhoda pa se ne smatra več kot sprememba, ampak kot odjava, za katero velja navedena tabela odpovednih stroškov.
ODPOVED POTOVANJA
Če potnik želi odpovedati potovanje, mora to storiti pisno. Datum pisne odpovedi je osnova za obračun stroškov odpovedi in sicer:
-  za odpoved do 45 dni pred začetkom potovanja organizator zadrži 10 celotne vrednosti aranžmaja
-  za odpoved od 45 do vključno 30 dni pred začetkom potovanja organizator zadrži 50 celotne vrednosti aranžmaja,
-  za odpoved 30 do vključno 1 dan pred začetkom potovanja organizator zadrži 80 celotne vrednosti aranžmaja,
-  če se potnik ne pojavi ali odpove aranžma na dan začetka potovanja ali celo po njegovem začetku, ga organizator bremeni za celotno vrednost aranžmaja, ki je lahko povečana do višine dejanskih stroškov.
ODSTOPNINA - ZAVAROVANJE RIZIKO ODPOVEDI POTOVANJA
Če potnik ob prijavi predvideva, da se morda zaradi določenih okoliščin (ki utegnejo nastopiti pri njem ali v njegovi ožji družini) potovanja ne bo udeležil, lahko položi odstopnino, oz. pooblasti podjetje 4EVERLIFENET ,da zanj pri zavarovalni družbi sklene zavarovanje za riziko odpovedi turističnega aranžmaja. Zavarovanje je mogoče skleniti le ob prijavi za potovanje in ne kasneje.
Zavarovanje velja le za primer vojaškega vpoklica, bolezni ali smrti v ožji družini (zakonec, starši, otroci) in se lahko uveljavlja le ob predložitvi ustreznega zdravniškega potrdila. Potek reševanja škodnega primera in čas reševanja škodnega primera je v pristojnosti zavarovalnice.
Ne glede na plačano odstopnino ima podjetje 4EVERLIFENET  v primeru potnikove odpovedi potovanja pravico do povrnitve administrativnih stroškov. Administrativni stroški znašajo do 15,00 EUR. V primeru, da potnik odpove potovanje oz. odstopi od pogodbe zaradi višje sile, pa ni vplačal odstopnine, ima podjetje 4EVERLIFENET  pravico do povračila vseh svojih stroškov, razliko pa vrne potniku. S programom se lahko posebej določi drugačna višina odstopnine, oziroma, da odstopnina ni možna.
OBVEZNOSTI ORGANIZATORJA
Organizator mora skrbeti za dobro izvedbo storitev in izbiro poslovnih partnerjev ter zastopati pravice in interese potnikov skladno z dobrimi navadami v turizmu. Potniku je dolžan nuditi vse v programu aranžmaja navedene storitve in mu je odgovoren za morebiti nerealizirane ali le delno realizirane storitve. Organizator izključuje vsakršno odgovornost v primeru spremembe ali nerealizacije storitev nastalih zaradi višje sile
(glej točko VSEBINA ARANŽMAJA) ali zamud prevoznih sredstev v skladu s pozitivnimi zakonskimi predpisi in mednarodnimi konvencijami.
PRODAJA LETALSKIH VOZOVNIC
podjetje 4EVERLIFENET je pooblaščena agencija za prodajo letalskih kart in pri prodaji letalskih kart potniku nastopa kot posrednik. Glavni organizator  potovanja je prevoznik naveden na letalski karti. Pri prodaji / nakupu letalskih vozovnic veljajo splošni pogoji poslovanja letalskega prevoznika.
POTNIKOVE OBVEZNOSTI
Potnik se je dolžan informirati o veljavnih predpisih o potnih listinah, vizumih, deviznih, carinskih in zdravstvenih predpisih  Potnik je dolžan skrbeti, da on osebno ter njegovi dokumenti in prtljaga ustrezajo pogojem, predvidenim z obmejnimi carinskimi, zdravstvenimi in drugimi predpisi svoje države, kakor tudi tiste v ali skozi katero potuje. Potnik je dolžan organizatorju ob prijavi posredovati  natančne podatke zase in za osebe, ki jih prijavlja na potovanje (ime se mora ujemati s tistim v potnem listu). Če zaradi nespoštovanja predpisov potnik potovanja ne bi mogel nadaljevati, nosi sam vse stroške, ki nastanejo v zvezi s tem njemu in njegovim sopotnikom.  Potnik mora spoštovati hišni red v gostinskih in hotelskih objektih (pri veliko hotelih srednje in visoke kategorije je za vstop v restavracijo predpisana ustrezna garderoba, npr. dolge hlače) ter dobronamerno sodelovati s predstavnikom organizatorja in izvajalcem storitev. Če potnik ne upošteva svojih obveznosti, odgovarja organizatorju za povzročeno škodo, organizator pa odklanja vsakršno odgovornost za škodo, ki bi jo potnik lahko utrpel v takem primeru.
PRTLJAGA
Potnik ima pravico do brezplačnega prevoza prtljage (do 15 kg na čarterskih prevozih in do 20 kg prtljage na rednih letalskih prevozih). Za vsak presežni kilogram dovoljene teže potnikove prtljage je treba dodatno doplačati. Otroci do 2 let nimajo pravice do brezplačnega prevoza prtljage. Posebna prtljaga kot je kolo, surf, golf oprema se dodatno plača in sicer ponavadi ob odhodu na letališču. Prevoz te prtljage je potrebno najaviti že ob prijavi, letalski prevoznik pa si zaradi omejitve kapacitet vseeno pridržuje pravico do zavrnitve prevoza te prtljage. Vse stroške oziroma škodo, ki bi zaradi tega nastala, nosi potnik sam. Za prevoz prtljage je odgovoren prevoznik v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitne zahtevke v zvezi s tem mora potnik uveljavljati neposredno pri letalskem prevozniku po pravilih, ki jih določi prevoznik. V primeru izgube ali poškodovanja  prtljage potnik izpolni obrazec PIR letalske družbe, ki je opravila prevoz, ter izpolnjenega na kraju samem preda predstavniku letalske družbe, en izvod pa zadrži zase. Na podlagi obrazca mu letalska družba izplača odškodnino po pravilih, ki veljajo v mednarodnem potniškem prometu.
ODGOVORNOST ZA IZGUBLJENO, POŠKODOVANO ALI UKRADENO PRTLJAGO
podjetje 4EVERLIFENET ne prevzema odgovornosti za škodo, ki lahko nastane v času trajanja potovanja zaradi izgubljene, poškodovane ali ukradene prtljage. V tem primeru mora potnik uveljavljati škodo na kraju samem.
SOBE
Če potnik pri rezervaciji ni doplačal sobe s posebnimi značilnostmi (pogled na morje, balkon, komfort, lega- orientacija, določeno nadstropje), bo nastanjen v eni od sob, ki so uradno registrirane za izdajanje gostom v  hotelu. Razdelitev sob je v pristojnosti hotelirjev, organizator potovanja nima pri tem nobenega vpliva, vaše želje lahko posreduje, ne more pa zagotoviti, da bodo le-te tudi izpolnjene. Pri nastanitvi v enoposteljni sobi mora potnik upoštevati, da le-ta ponavadi ne ustreza standardu dvoposteljne sobe, da je ponavadi manjša in ima slabšo lego. Pri nastanitvi v troposteljni sobi mora potnik upoštevati, da gre največkrat dejansko za dvoposteljno sobo s pomožnim ležiščem, pri čemer nastanitev tretje osebe ne ustreza standardu nastanitve ostalih dveh oseb. Ponavadi gre za zložljivo posteljo, ki po velikosti in udobju ni enaka normalni postelji in je primerna za otroke. Potnik naj tudi upošteva, da zložljiva postelja nekoliko omeji gibanje v sobi. Po mednarodnih običajih in pogodbah s hotelirji se izmenjava sob in apartmajev vrši med 12. in 16. uro, zato je treba pri odhodu zapustiti sobo do 10. ure, saj jo je potrebno pripraviti za nove goste.
ZDRAVSTVENI PREDPISI IN ZAŠČITA
Po predpisih Svetovne zdravstvene organizacije se je za potovanje v določene države potnik dolžan cepiti in si priskrbeti ustrezen dokument. Cepljenje je tudi obvezno, če je tovrsten predpis sprejet po sklenitvi pogodbe o potovanju; to ni opravičljiv razlog za prekinitev pogodbe. Potnik ima pravico do zdravstvene zaščite in zdravstvenih storitev v domovini in v tujini v obsegu in na način, ki je določen s predpisi pristojne zdravstvene ustanove in se je dolžan z njimi seznaniti pred začetkom potovanja.
USTNE INFORMACIJE O STORITVI IN NAMESTITVI
Ustne informacije in zagotovila, ki jih dobi potnik na prijavnem mestu, podjetja 4EVERLIFENET oz. organizatorja ne obvezujejo. To velja tudi za krajevne in hotelske prospekte, ki jih potnik dobi v hotelu ali apartmaju. Veljajo le podatki iz kataloga ali podatki, ki so napisani na prijavnici/pogodbi o potovanju, ki je sklenjena neposredno med podjetjem 4EVERLIFENET in potnikom.
OBVESTILO O ODHODU
Obvestilo o odhodu v katerem je navedena ura odhoda in sedežni red (v kolikor organizira prevoz podjetje 4EVERLIFENET) prejme potnik najkasneje 2 dni pred odhodom. Obvestilo pošlje podjetje 4EVERLIFENET  potniku z običajno pošto. Podjetje 4EVERLIFENET ne prevzema odgovornosti za škodo, ki lahko nastane potniku zaradi  prepozne ali neizročene poštne pošiljke. V primeru, da potnik do 1 dan pred odhodom ne prejme  obvestila o odhodu se  je dolžan na  prodajnem  mestu informirati o uri odhoda.
POTRDITEV URE POVRATNEGA LETA
Letalska družba oziroma organizator potovanja si pridržuje pravico do spremembe ure poleta. Potnik je dolžan 48 ur pred povratkom potrditi letalskemu prevozniku uro povratnega leta oziroma preveriti pri predstavniku organizatorja potovanja uro povratka.
PRESTOP MEJE, VIZA
podjetje 4EVERLIFENET oziroma organizator potovanja ne prevzema odgovornosti za izdajo vize oziroma prestop meje. Glej točko POTNIKOVE OBVEZNOSTI.
OMEJITEV ODGOVORNOSTI
V skladu z 894. členom Obligacijskega zakonika se omeji največja odškodnina zaradi nepopolno opravljene storitve na vplačani znesek. Omejitev odgovornosti velja za vsa potovanja za katere je sklenjena pogodba o potovanju v podjetju 4EVERLIFENET Potnik ni upravičen do nadomestila izgubljenega dobička ter povračila nematerialne škode in stroškov, ki iz nje izvirajo.
REŠEVANJE PRITOŽB
Če so bile storitve iz pogodbe o organiziranju potovanja opravljene nepopolno ali nekvalitetno, lahko potnik zahteva sorazmerno znižanje cene, pogoj pa je, da pri podjetje 4EVERLIFENET pisno ugovarja v zakonitem roku. Podjetje 4EVERLIFENET ne bo upoštevala skupne pritožbe, ki jo v eni reklamacijski zadevi podpiše več potnikov, ki niso navedeni na skupni prijavnici-pogodbi.
  Pritožbeni postopek:
-  Takoj v kraju samem potnik reklamira neustrezno storitev pri predstavniku organizatorja, v njegovi odsotnosti pa ponudniku storitve. Potnik mora pri odpravljanju vzroka pritožbe sodelovati s predstavnikom z dobrim namenom. Če potnik ne sprejme ponujene rešitve reklamacije, ki ustreza vplačanim storitvam po programu, organizator ne bo upošteval kasnejše reklamacije in potnikom ne bo odgovarjal na pisno pritožbo.
-  Če vzroka pritožbe ni možno odpraviti, potnik s predstavnikom sestavi pisno potrdilo.
-  Po povratku s potovanja mora potnik v zakonskem roku– 2 (dveh) mesecih poslati pisno pritožbo na naslov 4EVERLIFENET, Cesta na ključ 60, 1000 Ljubljana, ter priložiti dokaze, ki bodo dokazovali utemeljenost pritožbe (obvezno pisno potrdilo s podpisom predstavnika ,morebitne račune zaradi dodatnih stroškov ipd.). Organizator bo upošteval samo  utemeljene pisne pritožbe z vsemi priloženimi dokumenti o vzroku reklamacije.
-  Organizator je dolžan prvič pisno odgovoriti potniku v 8 dneh po sprejemu pritožbe, dokončno pa v primernem roku, potrebnem za pridobitev informacij o vzroku pritožbe pri ponudniku storitve; oziroma v času, ki je potreben, da pridobi informacije od tretjih oseb v skladu z 892. členom obligacijskega zakonika
-  Dokler organizator ne izda sklepa, se potnik odreče posredovanju pritožbe katerekoli druge osebe, sodnih ustanov ali dajanja informacij javnim glasilom. Organizator bo reševal samo pritožbe, kjer vzroka ni bilo možno odpraviti na kraju samem.
V primeru reklamacije za potovanje pri katerem podjetje 4EVERLIFENET ni organizator potovanja bo podjetje 4EVERLIFENET pritožbo posredoval odgovornemu organizatorju potovanja in o rešitvi reklamacije potnika pisno obvestila.
V primeru, da podjetje 4EVERLIFENET nastopa zgolj v vlogi informatorja (glej točko VSEBINA ARANŽMAJA), mora potnik vse reklamacijske zahtevke uveljavljati na kraju samem pri dejanskem organizatorju fakultativnega izleta, ogleda ipd.

SODNA PRISTOJNOST
V smislu prejšnje točke teh pogojev ima kupec storitve po tem programu pravico do reklamacije pri organizatorju programa. Če kupec ni zadovoljen z odločitvijo organizatorja, ima pravico poiskati zaščito na sodišču. V tem primeru je pristojno sodišče v kraju sedeža odgovornega organizatorja
  Splošni pogoji poslovanjaPolitika varovanja osebnih podatkov
Plošni pogoji za turizemVaren nakupKontaktirajte nas
© EZi Software 2024